Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày 15/10/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã diễn ra.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có 19 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp, đại diện cho 970.025 cổ phần, chiếm 88,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua các nội dung sau:

            * Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018, phương hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023 (đã được chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng).

            * Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

            * Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với các nội dung chính như sau:

– Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2017:

TT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Kế hoạch năm 2017 Thực hiện năm 2017 Tỷ lệ hoàn thành (%)
1 Giá trị SXKD Tỳ đồng 65,43 71,65 109,51%
2 Doanh thu Tỷ đồng 60,00 66,88 111,47%
3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 7,50 5,53 73,73%
4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1,20 1,578 131,5%
5 Lao động tiền lương:
Lao động bình quân Người 122 120 98,36%
Thu nhập bình quân người/tháng Triệu đồng 6,56 6,60 100,55%
6 Đầu tư phát triển Tỷ đồng 1,24 0,00 0,00%

– Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

TT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Thực hiện năm 2017 Kế hoạch năm 2018 Tỷ lệ % KH2018/ TH2017
1 Giá trị SXKD Tỳ đồng 71,65 75 104.68%
2 Doanh thu Tỷ đồng 66,88 68,00 101,67%
3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 5,53 6,00 108,50%
4 Lợi nhuận Tỷ đồng 1,578 1,80 114,07%
5 Lao động tiền lương:
Lao động bình quân Người 120 120 100,00%
Thu nhập bình quân người/tháng Triệu đồng 6,60 7,10 107,62%
6 Đầu tư phát triển Tỷ đồng 1,20

            * Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018.

            * Thông qua Tờ trình số 159/TTr-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

            * Thông qua Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 03/10/2018 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018.

            * Thông qua Tờ trình số 161/TTr-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

            * Thông qua Tờ trình số 270/TTr-HĐQT ngày 15/10/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

            * Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các ông bà sau:

  1. Ông Phạm Việt Hùng
  2. Ông Ngô Thế Viên
  3. Ông Nguyễn Đức Thọ
  4. Ông Vũ Quang Hảo
  5. Ông Lê Anh Dũng.

            * Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các ông bà sau:

  1. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga.
  2. Bà Nguyễn Thị Dư.
  3. Bà Đỗ Thúy Thanh.

Các hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được gửi kèm theo dưới đây.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Điều lệ Công ty COMAEL 15-10-2018

Biên bản kiếm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 phiên đầu tiên

Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Biên bản bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 lần đầu tiên