Hồ sơ, tài liệu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

– Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

– Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

– Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

– Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;

Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành;

– Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024;

 – Thông qua Tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; (Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

 – Thông qua Tờ trình số 63/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024;

– Thông qua Tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 23/04/2024 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

– Thông qua Tờ trình số 65/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

– Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;