Tài liệu

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Giấy đăng ký và ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2018 Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT…

Xem tiếp
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Giấy đăng ký dự họp Giấy ủy quyền Chương trình họp ĐHĐCĐ Quy chế họp ĐHĐCĐ Quy chế bầu cử bổ sung BKS Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia BKS Mẫu văn bản ủy quyền…

Xem tiếp
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Giấy đăng ký dự họp Giấy ủy quyền Chương trình họp ĐHĐCĐ Quy chế họp ĐHĐCĐ Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT Mẫu văn bản ủy quyền…

Xem tiếp
Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

– Thông báo mời họp. – Giấy đăng ký dự họp. – Giấy ủy quyền. – Chương trình họp. – Quy chế ĐHĐCĐ. – BC tài chính đã được kiểm toán năm 2014. – BC kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ KH năm 2015. – Báo cáo hoạt động…

Xem tiếp