Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2. Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

3. Giấy đăng ký và giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

4. Thông báo đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

6. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.

8. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

9. Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020.

10. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.