Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 09/7/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã diễn ra.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp, đại diện cho 968.375 cổ phần, chiếm 83,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua các nội dung sau:

 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020.
 6. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên – Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Phạm Việt Hùng.
 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên – Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với bà Kiều Thị Nguyệt Nga.
 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông Phạm Ngọc Sơn, Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy, Phó tổng giám đốc Công ty.
 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông Lê Huy Đăng, Cử nhân Kinh tế, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP

Các hồ sơ cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua được gửi kèm theo dưới đây:

 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 3. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
 4. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS
 5. Các hồ sơ đã được thông qua:

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.

Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020.

Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023

Một số hình ảnh tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: