Tin tức – sự kiện

Ngày  06/5/2021, tại hội trường Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, 71 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021 của Công ty đã diễn ra bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút. Đại hội đồng cổ…

Xem tiếp

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : …………/TB-HĐQT Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021   THÔNG BÁO Về việc: Thay đổi người giữ…

Xem tiếp
Thông báo thay đổi người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi:   Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước; Căn cứ kết quả lấy ý kiến của HĐQT Công ty và Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021…

Xem tiếp

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021               Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước                         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng kính…

Xem tiếp
Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 09/7/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã diễn ra. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp, đại diện cho…

Xem tiếp

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 2. Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 3. Giấy đăng ký và giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 4. Thông báo đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023…

Xem tiếp
Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 29/05/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã diễn ra. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 21 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp, đại diện cho…

Xem tiếp

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Giấy đăng ký và ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2019 Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng kế hoạch năm 2019 Báo cáo hoạt động…

Xem tiếp
Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày 15/10/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã diễn ra. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có 19 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp, đại diện cho…

Xem tiếp
Call Now Button