Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày  28/4/2022, tại trụ sở Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022 của Công ty đã diễn ra bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra với sự có mặt của 20 cổ đông (bao gồm cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền) với tổng số cổ phần của những cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ là 1.010.620 cổ phần, tương ứng 10.106.200.000 đồng, chiếm 91,87% vốn điều lệ.

Sau nửa ngày họp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua các nội dung sau:

 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch công tác năm 2022.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022.
 6. Thông qua Tờ trình Không chi trả cổ tức năm 2021.
 7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Các hồ sơ của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua được gửi kèm theo dưới đây:

 1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 4. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán