Tin nội bộ

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng kính mời các Quý cổ…

Xem tiếp
Thông báo về người giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

THÔNG BÁO Về việc: Người giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước – Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy…

Xem tiếp
Thông báo người giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

THÔNG BÁO Về việc: Người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị vàTổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng…

Xem tiếp
Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020; – Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã được Đại hội…

Xem tiếp
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng kính mời các Quý cổ…

Xem tiếp
Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày  28/4/2022, tại trụ sở Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022 của Công ty đã diễn ra bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút. Đại hội đồng cổ…

Xem tiếp
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng kính mời các Quý cổ…

Xem tiếp
Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày  06/5/2021, tại hội trường Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, 71 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021 của Công ty đã diễn ra bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút. Đại hội đồng cổ…

Xem tiếp
Thông báo về việc thay đổi người giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : …………/TB-HĐQT Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021   THÔNG BÁO Về việc: Thay đổi người giữ…

Xem tiếp
Thông báo thay đổi người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi:   Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước; Căn cứ kết quả lấy ý kiến của HĐQT Công ty và Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021…

Xem tiếp
Call Now Button