Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với nội dung như sau:
1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút thứ Năm ngày 25/4/2024.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước – 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
3. Nội dung: Theo chương trình đính kèm.
4. Điều kiện tham dự:
– Tất cả các cổ đông có Sổ sở hữu chứng nhận cổ phần (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham gia họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập ngày 02/04/2024.
5. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:
5.1. Đối với cổ đông là cá nhân: Cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng và Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
5.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
– Người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ); CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
– Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ); Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
6. Đăng ký tham dự và thông tin liên hệ:
– Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự họp bằng cách gọi điện thoại tới số 098.3661796 (Ông Nguyễn Thế Hùng – Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự) trước 12h00’ ngày 23 tháng 4 năm 2024 hoặc gửi giấy đăng ký dự họp và giấy ủy quyền (nếu có) theo thời hạn nêu trên bằng các phương thức sau:
+ Gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp tới phòng Tổ chức – Nhân sự, Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
+ Gửi file mềm trước qua email comaeljsc@gmail.com.
7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ được cập nhật trên website: www.comael.com.vn (Vào phần TIN TỨC – SỰ KIỆN/TIN NỘI BỘ).
Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vũ Quang Hảo

Tải tài liệu tại đây:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Dự thảo quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

4. Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024.

5. Dự tháo Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024.

7. Dự thảo Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

8. Dự thảo Tờ trình về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.

9. Dự thảo Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

10. Dự thảo Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

11. Dự thảo Nghị quyết

12. Các mẫu:

– Giấy đăng ký họp

– Giấy ủy quyền