Thông báo về người giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

THÔNG BÁO

Về việc: Người giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

– Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;
Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023;
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 26/04/2023 của Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc người giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước như sau:
Ban kiểm soát Công ty đã bầu bà Kiều Thị Nguyệt Nga, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP, thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Vũ Quang Hảo

Xem thông báo tại đây.