Thông báo người giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

THÔNG BÁO

Về việc: Người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và
Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty và Nghị quyết số …../NQ-HĐQT ngày
05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân
trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc người giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng
giám đốc Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước như sau:
1. Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Vũ Quang Hảo, Cử nhân Kinh tế, thành
viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp
máy điện nước nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. Hội đồng quản trị Công ty cũng đã bầu ông Ngô Thế Viên, Kỹ sư luyện kim,
Cử nhân QTKD, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Cơ
khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2023 -2028.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Quang Hảo

Xem thông báo tại đây.