Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
– Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, ngày 26/4/2023.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:
I. Thời gian và địa điểm :
– Thời gian: Từ 7h45 ngày 26 tháng 4 năm 2023.
– Địa điểm: Phòng họp Công ty cp cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, số 84 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
II. Thành phần tham dự phiên họp :
– Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 20 người đại diện cho 44 cổ đông, nắm giữ là 1.081.395 cổ phần, tương đương với tỉ lệ 98,31 % tổng số cổ phần của Công ty (Vốn điều lệ của Công ty).
III. Kết quả đại hội:
3.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, Tờ trình sau:
– Thông qua Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ (2018-2023), phương hướng nhiệm kỳ (2023-2028);
– Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
– Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành;
– Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023;
– Thông qua Tờ trình số 82/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
– Thông qua Tờ trình số 83/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023;
– Thông qua Tờ trình số 84/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc Không chi trả cổ tức năm 2022.
– Thông qua Tờ trình số 81/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
3.2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả như sau:
3.2.1 Hội đồng quản trị:
– Ông: Lê Anh Dũng;
– Ông: Ngô Thế Viên;
– Ông: Vũ Quang Hảo;
– Ông: Phạm Ngọc Sơn;
– Ông: Vũ Nguyên Đức.
3.2.2. Ban kiểm soát:
– Bà: Nguyễn Thị Dư;
– Bà: Đỗ Thúy Thanh;
– Bà: Kiều Thị Nguyệt Nga.
3.3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước giao cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Quang Hảo

Xem văn bản tại đây.

Các hồ sơ khác của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua được gửi kèm theo dưới đây:
1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
4. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
5. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
6. Biên bản bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
7. Biên bản bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
8. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán