Thư viện

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021               Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước                         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng kính…

Xem tiếp

Điều lệ Công ty 2007 Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung 2009 Điều lệ Công ty 2017 Điều lệ Công ty 2018 Điều lệ Công ty 2021

Xem tiếp
Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 09/7/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã diễn ra. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp, đại diện cho…

Xem tiếp
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 2. Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 3. Giấy đăng ký và giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 4. Thông báo đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023…

Xem tiếp
Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 29/05/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã diễn ra. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 21 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp, đại diện cho…

Xem tiếp
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Giấy đăng ký và ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2019 Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng kế hoạch năm 2019 Báo cáo hoạt động…

Xem tiếp
Call Now Button