Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

            Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

           

            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với nội dung như sau:

  1. Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 45 phút thứ Năm ngày 06/5/2021.
  2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước – 71 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (tầng 3 nhà 3 tầng).
  3. Nội dung: Theo chương trình đính kèm.
  4. Điều kiện tham dự:

      – Tất cả các cổ đông có Sổ sở hữu chứng nhận cổ phần (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham gia họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập ngày 07/04/2021.

  1. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:

     5.1. Đối với cổ đông là cá nhân: Cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng và Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

     5.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

     – Người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ); CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

     – Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ); Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

  1. Đăng ký tham dự và thông tin liên hệ:

     – Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự họp bằng cách gọi điện thoại tới số: (024) 38271453/38723462 – số máy lẻ 115 hoặc 0983661796 (Ông Nguyễn Thế Hùng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính) trước 12h00’ ngày 04 tháng 5 năm 2021 hoặc gửi giấy đăng ký dự họp và giấy ủy quyền (nếu có) theo thời hạn nêu trên bằng các phương thức sau:

     + Gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp tới phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

     + Gửi file mềm trước qua email comaeljsc@gmail.com hoặc fax tới số (024) 38731364.

     – Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên phải gửi Phiếu ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông cùng hồ sơ của ứng viên về Công ty theo thông tin liên hệ và thời hạn nêu trên.

      7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:

      Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được cập nhật trên website: www.comael.com.vn (Vào phần TIN TỨC – SỰ KIỆN/TIN NỘI BỘ).

      Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp thành công tốt đẹp.

* Tải tài liệu tại đây:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

3. Giấy đăng ký và giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

4. Thông báo đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

6. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.

8. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

9. Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021.

10. Tờ trình về việc xin không chi trả cổ tức năm 2020.

11. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

13. Dự thảo quy chế họp ĐHĐCĐ năm 2021

14. Dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HDDQT, BKS ĐHĐCĐ năm 2021

15. Dự thảo Nghị quyết

16. Phiếu ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

17. Phiếu ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS

18. Mẫu ủy quyền thành lập nhóm cổ đông

19. Mẫu sơ yếu lý lịch

* Thông báo thay đổi người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023