Thông báo thay đổi người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi:   Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của HĐQT Công ty và Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc thay đổi người giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước như sau:

Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Vũ Quang Hảo, Cử nhân Kinh tế, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay thế cho ông Ngô Thế Viên đã được HĐQT Công ty miễn nhiệm kể từ ngày 27/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cũng đã bầu ông Ngô Thế Viên, Kỹ sư luyện kim, Cử nhân QTKD, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay thế cho ông Nguyễn Đức Thọ đã được HĐQT Công ty miễn nhiệm kể từ ngày 27/4/2021.

            Trân trọng.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thành viên HĐQT Công ty;

– TGĐ, PTGĐ Công ty;

– BKS Công ty;

– Lưu TCHC, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hảo