Thông báo về việc thay đổi người giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG

VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : …………/TB-HĐQT Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi người giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty

 

 

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 06/5/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 06/05/2021 của Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc thay đổi người giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước như sau:

Ban kiểm soát Công ty đã bầu bà Lê Thị Linh Chi, Cử nhân Kinh tế, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP, thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty thay thế cho ông Lê Huy Đăng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 miễn nhiệm.

            Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thành viên HĐQT Công ty;

– TGĐ, PTGĐ Công ty;

– BKS Công ty;

– Lưu TCHC, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

 

 

Vũ Quang Hảo