Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày  06/5/2021, tại hội trường Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, 71 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021 của Công ty đã diễn ra bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra với sự có mặt của 24 người (bao gồm cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền) với tổng số cổ phần của những người tham dự cuộc họp nắm giữ là 981.625 cổ phần, tương ứng 9.816.250.000 đồng, chiếm 89,24% vốn điều lệ.

Sau nửa ngày họp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua các nội dung sau:

 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021.
 6. Thông qua Tờ trình Xin không chia cổ tức năm 2020.
 7. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, trừ các Khoản 1, 2 và 4 Điều 30 của Điều lệ cũ vẫn giữ nguyên không thay đổi.
 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đức Thọ.
 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên – Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với ông Lê Huy Đăng.
 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông Vũ Nguyên Đức, sinh ngày 19/7/1977, Kỹ sư Cơ khí, Phó giám đốc Trung tâm Đấu thầu và QLSX Tổng công ty Cơ khí xây dựng.
 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 là bà Lê Thị Linh Chi, sinh ngày 14/4/1975, Cử nhân Kinh tế, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

Các hồ sơ của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua được gửi kèm theo dưới đây:

 1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 4. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 5. Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 6. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 7. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS;
 8. Biên bản kiểm phiếu nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 9. Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) năm 2021.