Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:

  1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút thứ Năm ngày 28/4/2022.
  2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước – 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
  3. Nội dung: Theo chương trình đính kèm.
  4. Điều kiện tham dự:

– Tất cả các cổ đông có Sổ sở hữu chứng nhận cổ phần (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham gia họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập ngày 01/04/2022.

  1. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:

5.1. Đối với cổ đông là cá nhân: Cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng và Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

– Người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ); CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

– Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ); Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

  1. Đăng ký tham dự và thông tin liên hệ:

– Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự họp bằng cách gọi điện thoại tới số điện thoại 0983661796 (Ông Nguyễn Thế Hùng – Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự) trước 12h00’ ngày 26 tháng 4 năm 2022 hoặc gửi giấy đăng ký dự họp và giấy ủy quyền (nếu có) theo thời hạn nêu trên bằng các phương thức sau:

+ Gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp tới phòng Tổ chức – Nhân sự, Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

+ Gửi file mềm trước qua email comaeljsc@gmail.com hoặc fax tới số (024) 38731364.

  1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được cập nhật trên website: www.comael.com.vn (Vào phần TIN TỨC – SỰ KIỆN/TIN NỘI BỘ).

            Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thành viên HĐQT Công ty;

– TGĐ, PTGĐ Công ty;

– BKS Công ty;

– Lưu HCKH, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

 

 

Vũ Quang Hảo

* Tải tài liệu tại đây:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Giấy đăng ký và giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3. Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

4. Dự thảo quy chế họp ĐHĐCĐ năm 2022

5. Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

6. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch công tác năm 2022.

8. Dự thảo Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

9. Dự thảo Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022.

10. Dự thảo Tờ trình về việc không chi trả cổ tức năm 2021.

11. Dự thảo Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

12. Dự thảo Nghị quyết