Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

– Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, ngày 25/4/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

I. Thời gian và địa điểm :

– Thời gian: Từ 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2024.

– Địa điểm: Phòng họp Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, số 84 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

II. Thành phần tham dự phiên họp :

– Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 19 người đại diện cho 16 cổ đông, nắm giữ là 988.870 cổ phần, tương đương với tỉ lệ 89,90% tổng số cổ phần của Công ty (Vốn điều lệ của Công ty).

III. Kết quả đại hội:

3.1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, Tờ trình sau:

– Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;

 – Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành;

– Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024;

 – Thông qua Tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

 – Thông qua Tờ trình số 63/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024;

– Thông qua Tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 23/04/2024 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

– Thông qua Tờ trình số 65/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

3.2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước giao cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:                 

– Các thành viên HĐQT, BKS;

– Các cổ đông.

– Lưu HC-KH, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Quang Hảo

Tải Thông báo tại đây.

Tải hồ sơ, tài liệu đã thông qua tại đây.