Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 29/05/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã diễn ra.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 21 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp, đại diện cho 932.200 cổ phần, chiếm 84,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 với các nội dung chính như sau:

Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2018:

TT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Kế hoạch năm 2018 Thực hiện năm 2018 Tỷ lệ hoàn thành (%)
1 Giá trị SXKD Tỳ đồng 75,00 69,18 92,24
2 Doanh thu Tỷ đồng 68,00 64,15 94,34
3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 6,00 5,31 88,50
4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1,80 2,44 135,78
5 Lao động tiền lương:
Lao động bình quân Người 120 110 91,67
Thu nhập bình quân người/tháng Triệu đồng 7,10 7,800 109,86
6 Đầu tư phát triển Tỷ đồng 1,20 0,06 5,00

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

TT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Thực hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019 Tỷ lệ % KH2019/ TH2018
1 Giá trị SXKD Tỳ đồng 69,14 73,00 105,58
2 Doanh thu Tỷ đồng 64,15 68,00 106,00
3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 5,31 6,00 112,99
4 Lợi nhuận Tỷ đồng 2,44 1,80 73,65
5 Lao động tiền lương:
Lao động bình quân Người 110 120 109,09
Thu nhập bình quân người/tháng Triệu đồng 7,80 7,80 100,00
6 Đầu tư phát triển Tỷ đồng 0,06 1,20 2.000,00

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019.

4. Thông qua Tờ trình số 116/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Tờ trình số 117/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019

6. Thông qua Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 với nội dung chính là ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cho năm tài chính 2019 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Các hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được gửi kèm theo dưới đây.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019