Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Giấy đăng ký và ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2019

Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng kế hoạch năm 2019

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019

Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Tờ trình vv chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018, phương án chi trả năm 2019

Tờ trình vv ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019