Thông báo mời chào giá kiểm toán năm 2018

Xem chi tiết thông báo tại đây.