Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG

VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : …………/TB-HĐQT Hà nội, ngày 2 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

 

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 03/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

  1. Thời gian: Khai mạc lúc 13 giờ 30 ngày 15/10/2018. Đăng ký cổ đông dự họp từ 13 giờ 00.
  2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước – 71 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.
  3. Nội dung: Theo chương trình đính kèm.
  4. Thời gian đăng ký dự họp: Từ ngày 03/10/2018 đến hết ngày 12/10/2018.
  5. Ngày chốt danh sách dự họp: 12/10/2018.
  6. Thành phần – Điều kiện tham dự:

– Các cổ đông có Sổ sở hữu chứng nhận cổ phần tính đến ngày 29/5/2018.

– Các cổ đông không tham dự được có thể làm giấy ủy quyền cho cổ đông khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại.

– Cổ đông và cổ đông được ủy quyền tham dự họp đề nghị gửi giấy đăng ký dự họp và giấy ủy quyền (nếu có) về phòng Tổ chức – Hành chính Công ty hoặc qua email comaeljsc@gmail.com hoặc qua Fax theo số: (024) 38731364. Hạn cuối cùng đến 17h00 ngày 12/10/2018 (tính theo giờ phát của nhân viên bưu điện).

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng phải gửi Phiếu ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông cùng hồ sơ của ứng viên cho Ban tổ chức chậm nhất là hạn cuối cùng đăng ký dự họp.

* Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty sẽ được cập nhật trên website: www.comael.com.vn.

  1. Tham dự họp: Cổ đông và cổ đông được ủy quyền đến tham dự họp cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức để nhận phiếu Biểu quyết.
  2. Liên hệ: Các cổ đông cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty theo số: (024) 38271453/38723462 hoặc 0983661796.

            Trân trọng kính mời.

Các tài liệu kèm theo thông báo

– Giấy đăng ký dự họp;

– Mẫu giấy ủy quyền;

– Chương trình Đại hội;

– Quy chế họp ĐHĐCĐ;

– Quy chế bầu cử HĐQT, BKS;

– Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS;

– Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT, BKS;

– Mẫu văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông;

– BC tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

– BC kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ KH năm 2018.

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

– BC hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018.

– Các Tờ trình của HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Viên

Xem văn bản tại đây

Xem và tải tài liệu tại đây