Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Giấy đăng ký và ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2018

Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS

Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT/BKS

Mẫu văn bản ủy quyền thành lập nhóm Cổ đông

Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, phương hướng năm 2018

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng năm 2018

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018, phương hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018

Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Tờ trình vv chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017, phương án chi trả năm 2018

Tờ trình vv ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Tờ trình vv sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty