Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Giấy đăng ký dự họp

Giấy ủy quyền

Chương trình họp ĐHĐCĐ

Quy chế họp ĐHĐCĐ

Quy chế bầu cử bổ sung BKS

Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia BKS

Mẫu văn bản ủy quyền thành lập nhóm Cổ đông

Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, phương hướng năm 2017

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng năm 2017

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017

Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

Tờ trình vv chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016

Tờ trình vv ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.