Thông báo hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG

VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : …………/TB-HĐQT Hà nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc: Hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã có Thông báo mời họp số 162/TB-HĐQT ngày 01/6/2018 gửi tới quý cổ đông, theo đó thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 là vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2018.

Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật, Công ty chưa thể tổ chức họp ĐHĐCĐ vào thời gian nói trên, do vậy Hội đồng quản trị Công ty xin kính báo tới quý cổ đông việc hoãn cuộc họp để chuyển sang một thời gian khác trong khoảng đầu tháng 7/2018, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước xin chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu P.TCHC, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Ngô Thế Viên

Tải tài liệu tại đây.