Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

– Thông báo mời họp.

– Giấy đăng ký dự họp.

 Giấy ủy quyền.

– Chương trình họp.

– Quy chế ĐHĐCĐ.

– BC tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

– BC kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ KH năm 2015.

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

– BC hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015.

– Các Tờ trình của HĐQT.