Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Giấy đăng ký dự họp

Giấy ủy quyền

Chương trình họp ĐHĐCĐ

Quy chế họp ĐHĐCĐ

Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT

Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT

Mẫu văn bản ủy quyền thành lập nhóm Cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, phương hướng năm 2016

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng năm 2016

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch công tác năm 2016

Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính năm 2015

Tờ trình vv chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015…

Tờ trình vv ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.