Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 20/6/2017, Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước (COMAEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự đại hội có 16 đại biểu, đại diện cho 1.047.125 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 95,19% vốn điều lệ.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Ngô Thế Viên: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Phạm Ngọc Sơn: Ủy viên TT HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty – Thành viên.

3. Ông Phạm Bá Đỏ: Tổng giám đốc – Thành viên.

Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty – Trưởng ban.

2. Bà Đoàn Thị Doan: Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã thông qua các nội dung sau:

            1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

            2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

            3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017.

            4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

            5. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2017.

            6. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

            7. Thông qua Điều lệ (sửa đổi và bổ sung) Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

            8. Thông qua danh sách bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm: Bà Phạm Thị Mai Phương và Bà Nguyễn Thu Thủy.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2017 đã được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 98,67% tổng số cổ phần có quyền biều quyết tại cuộc họp.

Cổ đông có thể tải Biên bản và Nghị quyết tại đây.

  1. Biên bản
  2. Nghị quyết
  3. Điều lệ Công ty 2017

Một số hình ảnh của Đại hội: