Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 27/5/2015, Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước (COMAEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tham dự đại hội có 17 đại biểu, đại diện cho 1.067.670 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 97,06% vốn điều lệ.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Trịnh Nam Hải: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Phạm Ngọc Sơn: Ủy viên TT HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty – Thành viên.

3. Ông Vũ Đức Nghị: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty – Thành viên.

Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng: Phó phòng Tổ chức nhân sự Công ty – Trưởng ban.

2. Bà Phan Thị Huệ: Kế toán trưởng Công ty – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã thông qua các nội dung sau:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

2.5. Thông qua Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.

2.6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

2.7. Thông qua tờ trình Trả lại sổ BHXH cho người còn vướng mắc công nợ với Công ty:

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2015 đã được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biều quyết tại Đại hội.

Một số hình ảnh của Đại hội: