Đề tài nghiên cứu khoa học chế tạo tháp thử thang máy