Tổng giám đốc

Ngô Thế Viên

Phó tổng giám đốc

Phạm Ngọc Sơn

Phó tổng giám đốc

Vũ Văn Hải

Phó tổng giám đốc

Vũ Nguyên Đức