Ban điều hành Công ty COMAEL

Tổng giám đốc

Nguyễn Đức Thọ

Phó tổng giám đốc

Phạm Ngọc Sơn

Phó tổng giám đốc

Vũ Văn Hải