Thi công tuyến cống hộp khu đô thị mới Thị xã Hưng Yên