Thi công lắp dựng cột anten PTTH VHF75 Quỳ Hợp – Nghệ An