Thi công đường dây 22kV và cầu dao phụ tải cấp điện cho Nhà máy Logitem