Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016

Ngày 29/1/2016, Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016.

Tổng số đại biểu dự Hội nghị là 50 đại biểu, bao gồm:

+ 12 đại biểu đương nhiên (trong đó có 3 nữ).

+ 38 đại biểu được bầu từ các phòng – ban, đơn vị (trong đó có 9 đại biểu nữ).

– Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Bá Đỏ – Tổng giám đốc Công ty: Chủ trì hội nghị.

2. Ông Vũ Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn Công ty: Thành viên.

3. Ông Phạm Ngọc Sơn – Phó tổng giám đốc Công ty: Thành viên.

– Ban thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng – Trưởng phòng TCNS: Trưởng ban.

2. Bà Đoàn Thị Doan – Phó trưởng phòng TCNS: Thành viên.

Hội nghị đã quyết nghị với những nội dung sau:

1. Nhất trí với Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT

Các chỉ tiêu chủ yếu

ĐVT

Thực hiện năm 2015

Kế hoạch năm 2016

1

Giá trị SXKD

Tỷ đồng

76,66

69,26

2

Doanh thu

Tỷ đồng

72,06

65,00

3

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

7,65

16,00

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

0,50

1,00

5

Thu nhập bình quân người/tháng

Triệu đồng

6,54

5,71

2. Nhất trí với Báo cáo kiểm điểm thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty COMAEL năm 2015 và các biện pháp thực hiện quy chế dân thủ năm 2016 của Ban điều hành và Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

3. Nhất trí với Báo cáo kiểm điểm thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2015 và phương hướng thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2016 của Ban điều hành và Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

4. Thông qua danh sách các thành viên đại diện bên tập thể người lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc gồm các ông bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thuấn.

2. Ông Lê Đôn Đương.

3. Ông Ngô Quang Dũng.

4. Ông Nguyễn Huy Thạch.

Một số hình ảnh của Hội nghị: