Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 8/6/2016, Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước (COMAEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tham dự đại hội có 11 đại biểu, đại diện cho 1.040.650 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 94,60% vốn điều lệ.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Trịnh Nam Hải: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Phạm Ngọc Sơn: Ủy viên TT HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty – Thành viên.

3. Ông Ngô Thế Viên: Ủy viên HĐQT – Thành viên.

Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Đoàn Thị Doan: Phó phòng Tổ chức nhân sự Công ty – Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Dư: Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã thông qua các nội dung sau:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch công tác năm 2016.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

2.5. Thông qua Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016.

2.6. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

2.7. Thông qua Danh sách bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 gồm các ông sau:

1. Ông Lê Anh Dũng.

2. Ông Phạm Bá Đỏ.

3. Ông Vũ Văn Hải.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2016 đã được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biều quyết tại Đại hội.

Một số hình ảnh của Đại hội: