Cung cấp và lắp đặt TBA 110kV cho NM Xi măng Công Thanh