(GMT + 7)

Thông báo đính chính thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo đính chính thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

TỜ TRÌNH

Về việc: phương án chi trả lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và điều chỉnh tổng mức chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

THÔNG BÁO Về việc: Chi trả lãi tiền nộp mua cổ phần ưu đãi và phổ thông