(GMT + 7)

Thông báo đính chính thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo đính chính thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tờ trình và phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tờ trình và phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

TỜ TRÌNH

Về việc: phương án chi trả lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và điều chỉnh tổng mức chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biểu mẫu văn bản

Biểu mẫu văn bản hành chính của Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-COMAEL của Tổng giám đốc Công ty

Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

THÔNG BÁO Về việc: Chi trả lãi tiền nộp mua cổ phần ưu đãi và phổ thông

THÔNG BÁO Về việc: Chi trả lãi tiền nộp mua cổ phần ưu đãi và phổ thông

THÔNG BÁO Về việc: Chi trả lãi tiền nộp mua cổ phần ưu đãi và phổ thông

Tuyển công nhân

Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cần tuyển một số công nhân hàn, gò, nguội... nhằm đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.